NATJEČAJI:

UNWTO Affiliate Member


Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

1. Filozofski fakultet:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor,  iz područja: Humanističkih znanosti, polje: Povijest, grana: Hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja: Humanističkih znanosti, polje: Arheologija, na projektu „ArchaeoCulTour“ na određeno vrijeme do 3 godine, u punom radnom vremenu.

Uvjeti: završen sveučilišni poslijediplomski doktorski studij arheologije.
Prednost: Iskustvo u radu s geografskim informacijskim sustavima u arheologiji (GIS), iskustvo u zračnoj arheologiji.

2. Odjel za tehničke studije:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta,  iz područja: Tehničkih znanosti, polje: Strojarstvo.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslik odgovarajuće diplome doktorskog, odnosno diplome sveučilišnog dodiplomskog ili diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija;

c) prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; ili dopunska isprava (supplement) doktorskog studija;

d) opis dosadašnje znanstvene i stručne djelatnosti;

e) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;

f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države;

g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".    

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti