Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj II. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – administrativni tajnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine društvenog ili humanističkog usmjerenja, 1 godina radnog staža u struci.

 

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  1. životopis;
  2. presliku domovnice;
  3. presliku odgovarajuće diplome;
  4. dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.).

 

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja, obaviti će se usmeni razgovor.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti