Opcije pristupačnosti Pristupačnost

  1. Viši stručni referent na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za rad na međunarodnom projektu „INTERREG V-A Standard Atlas“ na određeno vrijeme od  17 mjeseci, na puno radno vrijeme.
  2. Stručni suradnik/ca na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli za rad na međunarodnom projektu „INTERREG V-A Standard Atlas“  na određeno vrijeme od 17 mjeseci, u punom radnom vremenu.

1. Viši stručni referent na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za rad na međunarodnom projektu „INTERREG V-A Standard Atlas“ na određeno vrijeme od  17 mjeseci, na puno radno vrijeme.

Radno mjesto je financirano iz  Projekta Interreg – Italy Croatia 2014 – 2020 Interreg V-A- Italy Croatia CBC Progrramme, Standard + Atlas

Opis radnog mjesta:

Viši stručni referent/ica bit će zadužen/a za: provedba aktivnosti projekta, koordinacija i komunikacija sa dionicima, administriranje projekta, projektno izvješćivanje (podrška za: izradu izvješća o napretku projekta s popratnim prilozima, pripremu financijskih i drugih izvještaja projekata u skladu s preuzetim Ugovornim obvezama po projektu), komunikaciju s projektnim partnerima, prisustvo na sastancima i radionicama (putovanja po Hrvatskoj i inozemstvu) i ostali poslovi po nalogu voditelja projekta.

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije financijsko- računovodstvenog smjera, izvrsno poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu (Microsoft Office).

 

2. Stručni suradnik/ca na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli za rad na međunarodnom projektu „INTERREG V-A Standard Atlas“  na određeno vrijeme od 17 mjeseci, u punom radnom vremenu.

Radno mjesto je financirano iz  Projekta Interreg – Italy Croatia 2014 – 2020 Interreg V-A- Italy Croatia CBC Progrramme, Standard + Atlas

Opis radnog mjesta:

Stručni suradnik/ica bit će zadužen/a za: provedba aktivnosti projekta, komunikacija i koordinacija sa dionicima i medijima,  administriranje projekta, projektno izvješćivanje (podrška za: izradu izvješća o napretku projekta s popratnim prilozima, pripremu financijskih i drugih izvještaja projekata u skladu s preuzetim Ugovornim obvezama po projektu), komunikaciju s projektnim partnerima, prisustvo na sastancima i radionicama (putovanja po Hrvatskoj i inozemstvu)  i ostali poslovi po nalogu voditelja projekta.

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij kulturologije poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu (Microsoft Office), iskustvo u aktivnostima medijske kulture i promocije, izražene društvene i komunikacijske vještine.  

Poželjne osobine (oba radna mjesta):

  • istraživački i analitički interes
  • izvrsna sposobnost komunikacije na engleskom jeziku u pisanom i usmenom obliku
  • kreativnost i staloženost u rješavanju složenijih problema, izradi studija i provedbi aktivnosti.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili preslici:

1. motivacijsko pismo na engleskom jeziku

2. životopis na engleskom jeziku

3. domovnicu,

4. diploma/e,

5. dokaz o radnom iskustvu (potvrde koje dokazuju radni angažman)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja natječaja na web stranicama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

S pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti će se usmeni intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Prijave s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja (u izvorniku ili preslici), potrebno je dostaviti na adresu:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,

Tajništvo Rektorata

Zagrebačka 30

52100 Pula

s  naznakom "za natječaj".

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Popis obavijesti