Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište je raspisalo natječaj za prijem na radno mjesto Viši stručni referent na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliza rad na međunarodnom projektu „INTERREG V-A Standard Atlas“ na određeno vrijeme od  14 mjeseci, u punom radnom vremenu. Radno mjesto je financirano iz  Projekta Interreg – Italy Croatia 2014 – 2020 Interreg V-A- Italy Croatia CBC Progrramme, Standard + Atlas.

Opis radnog mjesta:

Viši stručni referent/ica bit će zadužen/a za:istraživanje i provedbu aktivnosti projekta, koordinacija i komunikacija sa dionicima, administriranje projekta, projektno izvješćivanje (podrška za: izradu izvješća o napretku projekta s popratnim prilozima, pripremu financijskih i drugih izvještaja projekata u skladu s preuzetim Ugovornim obvezama po projektu), komunikaciju s projektnim partnerima, prisustvo na sastancima i radionicama (putovanja po Hrvatskoj i inozemstvu) i ostale poslove po nalogu voditelja projekta.

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije, smjer turizam ili marketing, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu (Microsoft Office).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili preslici:

1. motivacijsko pismo na engleskom jeziku

2. životopis na engleskom jeziku

3. domovnicu,

4. diploma/e

Poželjne osobine kandidata:

  • istraživački i analitički interes
  • izvrsna sposobnost komunikacije na engleskom jeziku u pisanom i usmenom obliku 
  • kreativnost i staloženost u rješavanju složenijih problema, izradi studija i provedbi aktivnosti.
  • znanja i vještine stečene na edukativnim radionicama i tečajevima (priložiti potvrde)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja natječaja na web stranicama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli  i Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. 

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

S pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti će se usmeni intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Prijave s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja (u izvorniku ili preslici), potrebno je osobno dostaviti na adresu: 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 
Tajništvo Rektorata
Zagrebačka 30
52100 Pula

s naznakom "za natječaj".

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Tekst natječaja pripremljen za printanje:

Popis obavijesti