Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

1. Muzička akademija: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesoraiz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana posebna pedagogija za kolegije: Glazbena pedagogija, Metodika nastave glazbe, Metodički praktikum, Metodički praktikum i praksa;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesoraiz područja humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija i etnomuzikologija za kolegije: Povijest glazbe, Povijest hrvatske glazbe, Upoznavanje glazbene literature;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesoraiz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija - za teorijske predmete (Polifonija, Harmonija, Priređivanje za ansamble);
 • za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjestoizvanrednog profesoraiz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (sviranje) - za kolegije: Klasična harmonika, Komorna glazba; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (pjevanje) -  za kolegij Ruska vokalna lirika;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavačaiz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (sviranje) - za kolegij Gitara obligatno.

 

2. Odjel za prirodne i zdravstvene studije: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora,  iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija u nepunom radnom vremenu;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora,  iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana genomika i proteomika čovjeka;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora,  iz područja biotehničke znanosti, polje poljoprivreda, grana ribarstvo;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda,  iz područja prirodnih znanosti, polje Interdisciplinarne prirodne znanosti, grana Znanost o moru;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistentau području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija za potrebe izvođenja nastave na preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstva;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polje, informacijske i komunikacijske znanosti za potrebe izvođenja nastave kolegija Informatika u zdravstvenoj njezi;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavačau području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana infektologija za potrebe izvođenja nastave na preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstva; 
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavačau području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana dermatologija za potrebe izvođenja nastave na preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstva;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavačau području biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana epidemiologija za potrebe izvođenja nastave na preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstva.

 

3. Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta,  iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije, grana opća ekonomija.

 

4. Fakultet odgojne i obrazovne znanosti: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanjuiz interdisciplinarnom području znanosti, polje pedagogija i polje informacijske i komunikacijske znanosti;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora,  iz područja društvenih znanosti, polje informacijsko komunikacijske znanosti.

 

5. Filozofski fakultet: 

 • za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docentaiz područja humanističkih znanosti, polje filologija, na Odsjeku za talijanistiku;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta,  iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija.

 

6. Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije: 

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača,  iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslik odgovarajuće diplome doktorskog, odnosno diplome sveučilišnog dodiplomskog ili diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; 

c) prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; ili dopunska isprava (supplement) doktorskog studija;

d) opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;

e) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;

f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države;

g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 danaod dana objave u Narodnim novinama.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".     

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti